Még nincs fiókja? Fiók létrehozása

Fiók kezelése

Általános szerződési feltételek

15. 2. 2022

melyeket az
Forscope a.s.
székhelye: Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság
Cégazonosító: 048 85 414
mely a Brno-i Területi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe B szekció, 8720 szám alatt van bejegyezve
jogi személyek közötti Adásvételi Szerződések, Adásvételi (Keret)szerződések céljára, beleértve webes felületen vagy elektronikus levél útján kötött szerződéseket.

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1.     A jelen Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") az Forscope a.s. bocsátja ki, melynek székhelye: Lidická 960/81, Staré Brno, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszám: 048 85 414, bejegyezve a Brno-i regionális bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, B részleg, 8720-es betét (a továbbiakban: "Eladó"), szabályozza a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit az Eladó és egy másik természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: "Vevő") között létrejövő üzleti műveletek során:

1.1.1.     az Adásvételi Szerződések alapján és azokkal kapcsolatban, beleértve a webes felületen vagy elektronikus levélben kötött Adásvételi Szerződéseket is;

1.1.2.   az Adásvételi Keretszerződés (a továbbiakban: "Keretszerződés") alapján és azzal összefüggésben;

1.1.3.   a Keretszerződés alapján kötött egyedi Adásvételi Szerződések alapján és azokkal összefüggésben.

1.2.    Az Általános Szerződési Feltételek 1.1.1. cikke szerinti Adásvételi Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek 1.1.3. cikke szerinti, a Keretszerződés alapján kötött egyedi Adásvételi Szerződés a továbbiakban "Adásvételi Szerződés".

2. AZ ELADÓ ÁLTAL KÍNÁLT TERMÉKEK

2.1.   Az Eladó üzleti tevékenysége keretében eladásra kínálja:

2.1.1.   olyan számítógépes programok másolatait1, amelyek terjesztési jogai az Európai Unió területén a számítógépes programok jogi védelméről szóló, módosított 2009. április 23-i 2009/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: "a használt szoftverek másolatai") 4. cikkének (2) bekezdése értelmében kimerültek;

2.1.2. olyan számítógépes programok másolatait, amelyeket a Vevőnek történő eladást megelőzően más felhasználó nem használt; (a továbbiakban együttesen, mint "Termékek" vagy egymagában, mint "Termék").

2.2.    A Termékek nem foglalják magukban a szoftver működéséhez szükséges technikai vagy felhasználói támogatás nyújtását, illetve az Eladó vagy bármely más harmadik fél (a jogtulajdonos) által az ilyen szoftver frissítésének vagy javításának biztosítását, (a szoftver egy példányát az Adásvételi Szerződés értelmében szállítják). A jogtulajdonos azonban nyújthat ilyen szolgáltatásokat.


1 Az egyes példányokat néha közönségesen, de helytelenül licenszeknek nevezik; azonban, Használt Szoftver példányainak esetében nincs licensz átruházás vagy eladás, hanem a tulajdoni jogok átruházása történik a számítógépes program példányra. Ezután ezeket a példányokat a Vevő közvetlenül és az ide vonatkozó közösségi jog alapján jogszerűen használhatja.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TÁRGYA

3.1.   Az Adásvételi Szerződés alapján az Eladó vállalja, hogy a Termékeket átadja, és a Termékekre vonatkozó tulajdonjogot a Vevőre ruházza át. A Vevő vállalja, hogy átveszi a Termékeket és kifizeti azok vételárát az Eladónak.

4. A TERMÉK VÉTELÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1.   A Termékek vételárát, a fizetési határidőt és a további fizetési feltételeket az Adásvételi Szerződésben állapítják meg.

4.2.    Készpénzmentes fizetés esetén a Vevő kötelezettsége akkor teljesül, amikor az Eladó számláján jóváírásra kerül a kívánt összeg.

4.3.    Abban az esetben, ha a Vevő nem fizeti meg a Termékek vételárát, annak előlegét vagy az Adásvételi Szerződés szerinti egyéb kifizetéseket, az Eladó jogosult elállni az Adásvételi Szerződéstől és/vagy felfüggeszteni az Adásvételi Szerződésből eredő, a Vevővel szemben fennálló bármely kötelezettségének teljesítését mindaddig, amíg a Vevő az Eladóval szemben fennálló valamennyi pénzbeli kötelezettségét ki nem egyenlíti.

4.4.    Az Eladóval szembeni követeléseket csak akkor lehet egyoldalúan beszámítani a Termékek vételárába vagy az Adásvételi Szerződés szerinti egyéb tartozásokba, ha a követelés lejárt és az Eladó írásban elismerte annak okát és összegét, vagy ha a követelés a Vevő olyan követelése, amelyet bírósági vagy választottbírósági eljárás során jogerősen elismertek.

4.5.    Amennyiben az üzleti kapcsolatokban szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó az adózási dokumentumot – számlát – az Adásvételi Szerződés alapján teljesített kifizetésekről elektronikus formában állítja ki és küldi meg a Vevő elektronikus e-mail címére.

5. A TERMÉKEK LESZÁLLÍTÁSA

5.1   Amennyiben az Adásvételi Szerződés alapján leszállítandó Termék immateriális termék, az ilyen termék átadása a megfelelő dokumentum (az Eladó által "tulajdonosi dokumentációnak" nevezett) vagy licencszám (Termékkulcs) átadását jelenti, beleértve ezek átadását a Vevő e-mail címére küldött elektronikus levélben.

5.2  A Termékek tulajdonjoga a Termékek teljes vételárának megfizetésével száll át a Vevőre.

5.3   Amennyiben a Vevő a Használt Szoftver példányainak az Európai Unió területén kívüli terjesztésében érdekelt, a Vevő ezt saját felelősségére teszi, és köteles önállóan megállapítani, hogy a Használt Szoftver példányainak ilyen terjesztése vagy felhasználása összhangban van-e az adott területen hatályos, általánosan kötelező érvényű jogi szabályozással.

6. ELADÓI GARANCIA

6.1   A Használt Szoftverek másolatai tekintetében az Eladó szavatolja, hogy:

6.1.1   kifejezetten eltérő megállapodás hiányában az adásvételi szerződés alapján a vevőnek eladott használt szoftver másolata olyan példány, amelyre vonatkozóan a szoftver gyártójának az Európai Unió területére történő terjesztési joga kimerült;

6.1.2   amennyiben a Használt Szoftver példányát jogi hiba érinti, a Vevő követeléseit a Használt Szoftver egy másik, hibátlan példányának átadásával vagy a hibás Használt Szoftver példány vételárának visszatérítésével kell rendezni. Ez okból a Vevő nem jogosult az Eladótól a Használt Szoftver másolatának jogi hibájának megszüntetését követelni;

6.1.3   amennyiben a Használt szoftver másolatát műszaki hiba érinti, azaz a Használt Szoftver említett másolatának telepítése vagy működtetése a másolatban rejlő okok miatt nem lehetséges, a Vevő követeléseit a Használt Szoftver egy másik, hibamentes másolatának átadásával vagy a hibás Használt Szoftver másolat vételárának visszatérítésével kell rendezni. Ez okból a Vevő nem jogosult az Eladótól a Használt Szoftver másolatának műszaki hibájának megszüntetését követelni.

7. A TERMÉK TULAJDONSÁGAI

7.1  Eltérő megállapodás hiányában a szerződő feleknek a Termékek hibáival kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályok az irányadók.

7.2   A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladónak nincs befolyása és nem vállal felelősséget magának a szoftvernek (amelynek egy példányát az Adásvételi Szerződés alapján átadják) a működéséért vagy működőképességéért, beleértve a szoftverben előforduló hibákat, illetve a szoftver kompatibilitásáért az adott hardverrel vagy más számítógépes programokkal. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Eladó nem vállal felelősséget azért, hogy maga a szoftver (amelynek egy példányát az Adásvételi szerződés alapján átadja) alkalmas-e a Vevő vagy harmadik fél igényeinek kielégítésére.

7.3    Amennyiben a Termék hiányzik vagy hibás, az Eladó, a jótállási felelőssége keretében a következő sorrendben és módon teljesíti a Vevőt megillető jogokat: a hiányzó Termék leszállítása, a hibás Termék helyett egy másik hibátlan Termék leszállítása, a Termék vételárából észszerű árengedmény biztosítása.

7.4   Amennyiben az Eladó jótállási kötelezettségéből eredő jogok egy másik Termékdarab leszállításával oldódnak meg:

7.4.1.    az Eladó a jótállási igény Eladó általi elfogadásának napjától számított tizennégy (14) napon belül új Termékdarabot küld a Vevőnek;

7.4.2.  sem a Vevő, sem más olyan személy, akinek a Vevő közvetlenül vagy közvetve a jótállási igény tárgyát képező Terméket átadta (például végfelhasználó), nem használhatja az igényelt Terméket; a használat tilalma e célból nevezetesen az igényelt Termék licencszámának (Termékkulcsának) használatára vonatkozó tilalmat jelenti.

8. SZAVATOSSÁGI IGÉNY

8.1.   A Vevőnek az Eladó jótállási kötelezettségéből eredő jogait a Vevő szöveges formában, elektronikus levélben kell, hogy igényelje az Eladó alábbi címén: [email protected] (a továbbiakban: "Jótállási igény") haladéktalanul, de legkésőbb a Termék átadásától számított hat (6) hónapon belül.

8.2.   A jótállási igény érvényesítésekor a Vevő köteles átadni az Eladónak minden olyan dokumentációt és információt, amelyet az Eladó a megvásárolt Termékkel együtt átadott neki, vagy amely a jótállási igény alapjául szolgáló Adásvételi szerződéshez kapcsolódik.

8.3.   A Vevő jótállási igénye nem érinti a Vevőnek a Termék vételárának megfizetésére vagy az Eladóval szembeni egyéb kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó kötelezettségét.

9. AZ ELADÓ FELELŐSSÉGE

9.1.   Eltérő rendelkezés hiányában az Eladónak a Vevővel szembeni kártérítési felelősségéből eredő jogai és kötelezettségei az általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerint alakulnak.

9.2.   A kártérítési jog előfeltétele, hogy az Eladó haladéktalanul értesüljön a kár bekövetkezéséről vagy a kár bekövetkezésének lehetőségéről.

9.3.   Abban az esetben, ha a Vevő oldalán az Eladónak a Termékekben rejlő hibákért való felelősségével összefüggésben kár keletkezik, a szerződő felek, figyelembe véve az Adásvételi Szerződés megkötésével kapcsolatos valamennyi körülményt, megállapodtak abban, hogy a Vevőnek okozott esetleges kár kártérítését behatárolják, kivéve, ha az Eladó szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta ezt a kárt oly módon, hogy az emiatt keletkezett kár teljes megtérítése, beleértve az elmaradt hasznot is, a Vevő által a Termékek vételáraként ténylegesen kifizetett összegre korlátozódik az Adásvételi szerződés alapján, amelynek keretében a kár bekövetkezett.

9.4.   Az Eladónak nincs pontos elképzelése vagy információja arról, hogy a Termékeket a Vevő vagy bármely más fél milyen célra vagy tevékenységre fogja használni. Ezt, valamint az Adásvételi Szerződés megkötésével kapcsolatos minden egyéb körülményt figyelembe véve a szerződő felek kijelentik, hogy a Vevő számára az Eladónak a Termékek hibáiért való felelősségével kapcsolatban esetlegesen keletkező összes előre látható kár, beleértve az elmaradt hasznot is, legfeljebb a Vevő által a Termékek vételáraként ténylegesen kifizetett összeggel megegyező összeg lehet annak az Adásvételi Szerződésnek alapján, amelynek értelmében a kár bekövetkezett.

10. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

10.1.   A Vevő beleegyezik, hogy az Eladó a termékeivel, szolgáltatásaival vagy vállalkozásával kapcsolatos információkat, valamint az Eladó kereskedelmi üzeneteit a Vevő elektronikus címére küldje.

11. INFORMÁCIÓVÉDELEM

11.1.   Hacsak a szerződő felek írásban kifejezetten másként nem állapodnak meg, az Adásvételi Szerződés tartalmára vonatkozó minden információ bizalmasnak minősül.

11.2.   Az olyan információk, amelyek az Eladó hibáján kívül váltak nyilvánossá, e cikk értelmében nem minősülnek bizalmasnak.

11.3.   Az Adásvételi Szerződés időtartama alatt és az Adásvételi Szerződés lejártát követő három (3) évig a Vevő vállalja, hogy az Adásvételi Szerződésben foglalt valamennyi információt szigorúan bizalmasan kezeli. Az Eladó írásbeli engedélye nélkül a Vevő nem használhatja fel a bizalmas információkat sem saját, sem harmadik fél javára, ha az ilyen felhasználás ellentétes lenne az Eladó érdekeivel. A Vevő vállalja, hogy titokban tartja az egyéb olyan tényeket, amelyek harmadik féllel való közlése bármilyen módon befolyásolhatja az Eladó üzleti érdekeit vagy jó hírnevét. A Vevő közölhet bizalmas információkat a titoktartási kötelezettséget vállalt tanácsadóival.

11.4.   Nem minősül az Adásvételi Szerződés megszegésének, ha a szerződő fél a jogszabályi előírásokkal összhangban, az általánosan kötelező erejű jogszabályi rendelkezések szerinti kötelezettség alapján bizalmas információkat közölt bíróságokkal, közigazgatási hatóságokkal vagy más felekkel.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1.  Amennyiben a Keretszerződés vagy az Adásvételi Szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog irányadó, kizárva az ENSZ nemzetközi Adásvételi Szerződésekről szóló egyezményének alkalmazását és a szokásos kereskedelmi gyakorlat alkalmazását. A Keretszerződésből és az Adásvételi Szerződésből eredő jogviták elbírálására a cseh bíróságok rendelkeznek joghatósággal és hatáskörrel.

12.2. A Vevő nem jogosult a Keretszerződésből vagy az Adásvételi Szerződésből eredő esetleges követeléseit az Eladó előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik félre engedményezni.

12.3. Az Általános Szerződési Feltételektől eltérő rendelkezésekről a Keretszerződésben vagy az Adásvételi Szerződésben lehet megállapodni. A Keretszerződés vagy az Adásvételi Szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.

12.4. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a Keretszerződés és az Adásvételi Szerződés szerves részét képezik.

 

Hely: Brno    Kelt: 2022. február 8.

Forscope a.s.

A kiválasztott terméket kosarába helyeztük.